ВИДОВЕ КРЕДИТИ

От известно време насам все повече хора и фирми прибягват до услуги по кредитиране. Това от своя страна води до бързо развитие и разширяване на пазара за кредити, а също и до появата на нови и нови финансови институции, които предлагат такива.

Кредитите са с различни параметри като размер, срок на погасяване, предназначение, такси, лихви и други условия. Поради това разнообразие, изборът на подходящ кредит при добри условия е доста труден. В общи линии, кредитите се разделят според условията и критериите за отпускане, и параметрите на самия заем.

Целта или предназначението на заема е един от първите критерии, по които се категоризират кредитите. Тук попадат потребителските заеми, кредит за оборотни средства, такъв за придобиване на дълготраен актив и други. Както сами разбирате, тези заеми са достъпни и подходящи както за физически лица, така и за фирми.

Според периода на изплащане, кредитите биват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни.  Към първия вид се отнасят заемите със срок на погасяване над 5 години. При средносрочните този период е от една до пет години, а при краткосрочните заеми срокът за погасяване на надвишава една година.

Според счетоводното отчитане и отразяване на кредитите, те се делят на цели седем вида. Тук попадат овърдрафтите, които са характерни с това, че може да използвате повече средства, отколкото имате налични по сметката, но разбира се само до размера на одобрения овърдрафт.

Револвиращите кредити пък са известни с това, че са възобновяеми, но естествено само при предварително определени и договорени условия и в ясно уговорен срок.

Кредитна линия е вид заем, който може да бъде използван от кредитополучателя в удобно за него време, но естествено, това трябва да се случи в срока на договора за заем.

Стандартният кредит е точно определена сума, която може да бъде усвоена наведнъж или на няколко пъти през определен период от време. Този тип заеми се погасяват най-често на месечни вноски с точно определена дата на падеж. Размерът на вноската и датата, на която тя трябва да бъде платена се договарят предварително и се отбелязват в договора за кредит.

Други видове заеми от счетоводна гледна точка са акцептни, сконтови, и авалови кредити.

Според начина на погасяване,  заемите се делят на два основни вида – такъв, който се изплаща на вноски (месечни или седмични), и такъв, който се изплаща наведнъж. Също така и усвояването на кредите може да се случи наведнъж  или на отделни траншове.

Когато сте наясно с видовете кредити предлагани и достъпни за юридически и физически лица, според конкретните си нужди, Вие лесно ще прецените какъв точно заем Ви е необходим.