Какво е лихва

Лихвата е възнаграждение, заплащано от длъжника на кредитора за ползване на дадените му на заем паричии средства или за отсрочване на подлежащо на уреждане задължение. Тя е един вид цена на предоставяните за временно ползване парични средства или на кредита.

Лихвеният процент е процентно съотношение на лихвата в абсолютна  сума към сумата на заетите парични средства за определен срок — обикновено година. По-подробно проблематиката за лихвите беше изложена в раздел втори (Лихви на паричните пазари).