Какво е рамбурсен кредит

Рамбурсният кредит е от категорията на акцептните кредити, но сс различава от обикновения акцептен кредит по това, че тойвъв всички случаи е обезпечен чрез акредитивни стоковоразпоредителни документи. Рамбурсният кредит се използва главно в международната търговия с борсови стоки — памук, вълна, кафе, кожи, каучук, цветни метали и др.

Както и при акцептния кредит финансирането на акцептиращата банка е непряко, тъй като тя не предоставя непосредствен паричен заем, а гарантира на кредитора, че или длъжникът или тя самата ще изгладим на падежа сумата по сделката.

Друго различие между рамбурсния и акцептния кредит се състои в това, че при рамбурсния кредит участват три лица: длъжник (вносител), бенефициент (износител), който е издател на тратата и банка, която предоставя своя акцепт върху издадената от износителя трата. При акцептния кредит участват само две страни — кредитор, който е и акцептант и длъжник, който същевременно е и издател на тратата.

Следователно, от трите функции на кредитополучателя при акцептния кредит (теглене на тратата, получаване на банковия акцепт и задължението за плащане на сумата преди падежа), при рамбурсния кредит остава само една функция — задължението за плащане. Останалите две преминават към новата, трета фигура при рамбурсно-кредитната сделка — бенефициента.