Кой са различията между инвестиционен и борсов посредник

Различия между инвестиционен и борсов посредник:

– инвестиционният посредник е юридическо лице, докато борсовия посредник е физическо лице.

– инвестиционния посредник функционира на първичния и вторичния пазар на ЦК, докато борсовия посредник работи само на борсата.

– не всички инвестиционни посредници имат свои борсови посредници.

 

Oпределение за борсов посредник: Българското законодателство определя борсовия посредник като физическо лице, което по трудов или граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ЦК на борсата. Ежедневната дейност на инвестиционните посредници е свързана с извършването на сделки на фондовата борса, на „околоборсовия пазар“, и на извънборсовия пазар. Когато извънборсовия пазар е добре организиран, то инвестиционните посредници( в лицето на брокери и дилъри) от своите централни офиси без проблеми се включват в системата на извънборсовата търговия.

Определение за борсов посредник: Българското законодателство определя борсовия посредник като физическо лице, което по трудов или граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ЦК на борсата.