Стереотипи и митове в масовата комуникация

Стереотипи и митове в масовата комуникация 

Стереотипите и митовете дават възможност на рецепиентите веднага  да възприемат обкръжаващата ни действителност. Те са полезно средство , което спестява на читателите  и зрителите  време и средства .  С тяхна помощ индивидите в масовата  комуникация натрупват опит. Митовете са неразривно свързани със стереотипите: те са институционализиран стереотип. Обикновено съществуването на мита се свързва е свързано с вярванията представи, идеи от минали времена, и в съзнаването му има някаква истина.

Примери за съвременни митове предоставят рекламите, при които се използват различни изразни средства да внушат определени нагласи. В психологически и социологически план стереотипите и митовете намират място в системите- символи разпространявани по каналите на СМК.  В периодичния печат  се срещат заглавия, които предизвикват определят  асоциации относно съдържанието  на материала. От това следва, че по пътя  на между личностната комуникация съответният стереотип и свързаните  с него митове” живеят”  Употребата на стереотипи и митове е свързана е определна емоционална реакция., те събуждат предрасъдаци у хората, съживяват нагласи, показват на реципиентите какво мислят посредниците за възприемащите хора или самите мисли на посредниците.

Изборът  на аудитория е определящ в масовата комуникация и продукт на вярванията и ценностите на реципиентите и на собствените им стереотипи и митове.