Транспортна услуга – какво представлява? Инвестиране в карго бизнес

cargo камион

Транспортната услуга е вид услуга по същество се изразява в преместване на товар в пространството. Услугата не се изчерпва само със физическото преместване на товара. Тя съчетава и съпътстващи мероприятия, свързани с неговата подготовка и транспорт до изхода на превоза.

Ето и разновидностите от транспортни услуги:

  • Превор на товар
  • Операции, свързани с товарене и разтоварване
  • Съхраняване на товара
  • Действия, свързани с подготовката на товара
  • Отдаване под наем и съответно наема при нужда на необходимите за целта транспортни средства
  • Експедиция
  • Ремонтна дейност
  • Превоз на превозните средства до мястото на товарене
  • Разнородни дейности, съпътстващи различните етапи на превоза

Приоритети при карго транспорта

Основен приоритет в изпълнението на карго услуги следва да бъде качеството. Качественото изпълнение зависи от спазването на предварително зададени норми, правила и изисквания в различни сфери на икономиката – маркетинга, оформяне на счетоводна документация, застрахователна дейност.

Видове карго услуги

Външни са фирмите, които отдават под наем нужните транспортни средства или, на които следва да им бъде заплатено след извършване на транспортната услуга.

Вътрешна е услугата, когато от нея се възползва самата организация, част от транспортния отрасъл.

Друга квалификация на услугата: технологична, търговска и информационна.

Видът транспортно средство ги разделя на: морски, автомобилен, въздушен и железопътен.

Спрямо дестинацията те биват местни и далечни.

Съответно далечните превози биват международни и местни, и линейни и чартърни.

Наблюдават се съществени различия при правилата на международния превоз на хора и товари от вътрешните такива.

Карго транспорта следва да бъде осъществяван бързо и качествено. Често пъти в определението качество на услугата се имплементира безопасност. Такива са случаите, в които се извършва превоз на опасни товари. Опасните товари по своята същност се квалифицират в 9 категории, които то своя страна разпознават различни подкатегории. Опасните товари adr подлежат на специален разрешителен режим. Изискват прецизиране и отговорен подход.

Предвид нарастващата нужда от подобен вид услуги е развита и добра информационна система, която да предоставя нужната информация на клиента.

 

Публикацията беше подготвена със съдействието на Карго Планет ООД.