Изборът на маркетинг стратегия

investment-news1

Изборът на маркетинг стратегия е етап по пътя на развитието на процеса на стратегическото маркетинг управление. Съвременната фирма избира между два основни типа маркетинг стратегии – стратегии на растеж (залагащи върху повишаване на приходите) и стратегии на консолидация (на свиването, отстъплението или съкращаването на разходите). На основата на изборът на стратегия на продуктовия микс. Посоката на дългосрочното развитие на една компания във висока степен е обусловена от характера на резултатите от ситуационния анализ – при равни други условия, при възходяща тенденция на развитие на компанията предпочитанията а на страната на стратегията на растеж; при съществени трудности и проблеми в развитието на дадената фирма се наблюдава обрата тенденция т.е. избор на стратегията на консолидация.

Съществуват различни класификации на стратегиите на растеж, но същество те се свеждат до възприемането, в качеството на основни, на два параметъра; пазарът или продуктът. Ако възприемем0 като основа пазара можем да изведем две групи стратегии на растеж:

  • От позицията на действащите пазари
  • От позицията на нови пазари

Стратегиите, фокусиращи върху действащите (съществуващтите) пазари, показват следните конкретни варианти: пазарно проникване, развитие на продукта и вертикална интеграция.

Стратегията на пазарното проникване предполага по-нататъшно настъпление на съществуващия пазар със съдействащите продукти, т.е. усилията са концентрирани изключително върху маркетинг действията (реклама, пласментна система, обслужването на клиента, намаляване на цените и др.) Следва да се има в предвид, че подобна стратегия е сравнително икономична, защото разчета на по-нататъшно оптимизиране на вече осъществени инвестиции и богат опит. Подобна стратегия се оказва ефективна и в редица конкретни случаи на пазари, които не регистрира положителни темпове на нарастване, Обикновено успехът се дължи на гъвкавото използване на определяно конкурентно предимство на дадената компания.

Стратегията на развитието на продукта внася по отношение на посочената по-горе възможност – пазарното проникване, един нов елемент, а именно внедряването на един нов продукт на вече

действащи пазари. Подобна стратегия може да бъде обоснована с действието на редица конкретни фактори; използване на технологични нововъведения, по-пълно задоволяване на специфични потребности на определени пазарни сегменти, привеждането в съответствие на предлагането спрямо измененията в търсенето, стимулиране на пласмента по пътя на удължаването на жизнения цикъл на продуктовите редове и продуктовия микс, до модифициране на познати продукти и стимулиране на нарастването на потребностите в границите на пазарните сегменти, до по-пълно усвояване на предимствата, които предлага развитието на НТП и др.