Срочни борси сделки

Корсовите сделки с ценни книжа биват касови и срочни (опционни, фючърсни, премийни).

Касови сделки са тези, при които заплащането и доставката на ценни книжа стават непосредствено след сключване на сделката. Според юзансите на различните борси това става от 1 до 5 дни след извършването на борсовата операция.

По-големи проблеми има при срочните сделки. Те се извършват в различни варианти, но при всяка от тях има общи принципи, които са следните: купувачът и продавачът се договарят за вида, количеството и цената на ценните книжа, които купувачът ще купи, и определят една бъдеща дата, на която продавачът ще предостави ценните книжа (или документ за тяхната собственост) и на която купувачът ще плати. Купувачите на ценни книжа, а също и на стоки и валута сключват срочни сделки с предварително фиксирана цена.

В много случаи при сключване на спекулативна сделка продавачът  не разполага с ценните книжа, стоките и валутата, които  да достави на определена бъдеща дата — той разчита, че ще ги набави в периода от сключване на сделката до изпълнението и по по- ниска дена от договорената цена на срочната сделка. Купувачът също може да няма готови пари да заплати съгласуваната цена — той разчита, че за да плати, ще вземе заем, който ще погаси, след като продаде поскъпналите според него ценни книжа, стоки или валута. Цената или курса, по който се сключва срочна сделка, няма нищо общо нито с  цената по време на сключване на сделката, нито с цената на определена- та бъдеща дата, на която продавачът ще достави предмета на сделката, а купувачът ще плати.

Например на 5 януари се сключва срочна сделка за доставка на акции Х със срок 31 март по цена 900 лева за акция. На 5 януари цената за касови сделки може да бъде 1100, на 31 март цената може да е спаднала на 700, за периода от 5 януари до 31 март цената може да се е движила в диапазона от 500 до 2000 — всичко това няма ни- какво значение за партньорите по сделката: купувачът плаща, а продавачът получава по 900 лева за акция, толкова, колкото е договорено на 5 януари при сключване на срочната сделка.