Какво ще финансира програмата ‘’Развитие на човешките ресурси‘‘?

През изминалия програмен период редица отлични чисто като идея европейски проекти не успяха да бъдат реализирани като главната причина за това е липсата на европейски пари, с които да се започне осъществяването на идеята стъпка по стъпка.

За разлика от новия програмен период 2021-2027, който е насочен като че ли с една идея повече към повишаване и стимулиране на конкурентоспособността на кадрите, стария не можа да се придвижи и остана просто като незапочнат и незавършен, макар и добър проект.

През новия програмен период програми като оперативна програма Развитие на човешките ресурси увеличеният ресурс, предвиден за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите, е в размер на 2,365 млрд. лв. Обученията за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения ще предоставят възможност на младежите, а и не само, да специализират с безвъзмездната помощ на Европейския съюз, изразена в отпускане на близо 400 млн. лв. Това е в отговор на исканията на социалните партньори за осигуряване на цифров преход в икономиката. В Националния план за възстановяване и устойчивост над 350 млн. лв. са предвидени за обучения по придобиване на базови компетентности в дигиталното поведение. С тази стъпка младите студенти ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността си. Това е и Приоритет номер 1 на програмата „Развитие на човешките ресурси‘‘ 2021-2027, а именно – Насърчаване на заетостта и развитието на умения.

Какво още ще се финансира по ОПРЧР:

  1. Улесняване достъпът на безработни и неактивни хора до социални услуги, образование и заетост
  2. Подкрепа за равенство, включване и участие на маргинализираните общности в образование и заетост
  3. Подкрепа за самонаетите на пазара на труда, предприемачеството, включително и социалното предприемачество
  4. Подкрепа в семейството и в общността на деца и възрастни, хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване

Източници:
https://esf.bg/
https://innoconsult.bg/